นโยบายและระเบียบปฏิบัติ

วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2556

ประกาศ
เรื่อง นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
                                                                                           12  กรกฏาคม 2556
บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)  ขอเรียนย้ำเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
 การแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม   (Unfair Competition)    “การสปอนเซอร์ข้ามสายงาน” (Cross-Sponsoring) และ การช่วงชิงสายงานดาวน์ไลน์” (Downline Raiding)   สมาชิกทีมจะต้องไม่สนับสนุนหรือชักชวนสมาชิกทีมอีกคนหนึ่งให้เข้าสู่บริษัทการตลาดเครือข่าย หรือบริษัทขายตรงอื่นใด การชักชวนที่ต้องห้ามดังกล่าว เรียกว่า การช่วงชิงสายงานดาวน์ไลน์
นอกจากนี้ สมาชิกทีมจะต้องไม่มีส่วนร่วมทั้งโดยตรง และโดยอ้อมในการกระทำ หรือการชักชวนใดๆ อันเป็นเหตุให้สมาชิกทีมอีกผู้หนึ่งได้รับการสปอนเซอร์โดยผ่านผู้อื่นให้เข้าสู่บริษัทการตลาดเครือข่าย หรือบริษัทขายตรงอื่น  การโฆษณาเพื่อชักชวนให้เข้าร่วมในบริษัทการตลาดเครือข่าย หรือบริษัทขายตรงอื่นถือเป็น การสปอนเซอร์ข้ามสายงาน” 
สมาชิกจะต้องไม่พยายามชักชวนสมาชิกอื่น ให้เปลี่ยนผู้สปอนเซอร์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งในองค์กรสายงานของซินเนอร์จี้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็น การสปอนเซอร์ข้ามสายงานและเป็นสิ่งที่ห้ามกระทำ สมาชิกที่ถูกพิจารณาว่ามีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิก
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ (Beneficial Interests) ในขณะที่ห้างหุ้นส่วน บริษัท อาจได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกทีมซินเนอร์จี้ได้ บุคคลแต่ละคนไม่อาจมีสิทธิประโยชน์ หรือถูกนับเป็นสมาชิกเกินกว่าหนึ่งรายได้ ซึ่งหมายรวมถึง ธุรกิจ ทรัสต์ องค์กร และครอบครัว 
สมาชิกของครอบครัวเดียวกัน กล่าวคือ สามี ภรรยา และบุตรซึ่งอาศัยอยู่ ณ ที่อยู่เดียวกัน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานกันนั้น แต่ละบุคคลอาจมีบัญชีสมาชิกซินเนอร์จี้ได้ หากพวกเขาได้รับการสปอนเซอร์โดยบุคคลเดียวกัน และอยู่ใน เลคหรือ สายงานด้านเดียวกัน เช่นเดียวกับสมาชิกแบบกลุ่ม กล่าวคือ สมาชิกแบบกลุ่มใดๆ (บริษัท, ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น) จะต้องไม่ให้การสปอนเซอร์แก่สมาชิกใดๆ ที่มาจากครอบครัวเดียวกันตามที่กล่าวมาข้างต้น
สมาชิกทีมที่เข้าเป็นสมาชิกโดยละเมิดต่อนโยบายนี้จะสูญเสียความเป็นสมาชิกภาพ และสูญเสียความเป็นสมาชิกดั้งเดิมของตนด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของซินเนอร์จี้แต่เพียงผู้เดียว
สมาชิกทีมที่สร้างบัญชีเพิ่มเติม หรือ บัญชีตัวแทน (proxy accounts)” ภายใต้ชื่อของบุคคลอื่น หรือรักษาบัญชีดังกล่าวไว้ จะถูกตัดสิทธิการเป็นสมาชิก
บุคคล หรือกลุ่มใดๆ ที่ทางบริษัท หรือสมาชิกทีมอื่นทราบว่ากำลังดำเนินธุรกิจด้วยบัญชีซินเนอร์จี้ที่เฉพาะเจาะจงอยู่ จะถือว่ามีสิทธิประโยชน์ในบัญชีนั้น ไม่ว่าบุคคลหรือกลุ่มนั้นจะได้ลงลายมือชื่อในใบสมัครสมาชิก หรือในส่วนเพิ่มเติมของการสมัครแบบกลุ่มหรือไม่ก็ตาม สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ หมายถึง การกระทำทุกอย่างของบุคคล หรือกลุ่มนั้นๆ ที่มีผลผูกพันโดยตรงกับบัญชีซินเนอร์จี้
นอกจากนี้ หาก หุ้นส่วน/นักธุรกิจ/สมาชิกทีมของซินเนอร์จี้ทำการละเมิดนโยบาย  บริษัทฯ อาจระงับการใช้บัญชีซินเนอร์จี้ปัจจุบันเนื่องด้วยการกระทำดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: