Synergy Q&A : โรคเบาหวานดูแลได้กับ..แอลอาร์จีนีน

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 31, 2557

Q&A โรคเบาหวานดูแลได้.....กับแอลอาร์จีนีน
1.Q :  โรคเบาหวานคืออะไรคะ
   A  :  โรคเบาหวาน คือ  โรคที่เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ   หรือร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้  
            น้อยกว่าปกติ จึงไม่สามารถเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตรวมถึงโปรตีนและไขมันบางส่วนได้อย่างเหมาะสม ทำให้ระดับ
            น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติและเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่น หัวใจวาย ตาบอด ไตวาย อัมพฤกษ์ อัมพาต
            และโรคติดเชื้อ เป็นต้น
2.Q :  จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคเบาหวาน
    A :  สามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้ดังนี้  รู้สึกกระหายน้ำบ่อย  ปัสสาวะมากและบ่อย  อ่อนเพลีย  น้ำหนักลด   ตาพร่ามัว    
           ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากมีน้ำตาลในเลือดสูง  หากสูงมากๆ อาจทำให้ซึมหรือหมดสติได้  ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการ    
           เริ่มต้นน้ำตาลอาจไม่สูงมาก  ร่างกายอาจไม่แสดงอาการ  ฉะนั้นการตรวจสุขภาพจึงมีความสำคัญ  โดยเฉพาะในผู้ที่มี
          ความเสี่ยงสูง  เช่น คนอ้วน  หญิงที่คลอดบุตรน้ำหนักมากกว่า 4 กก.  และผู้ที่มีญาติพี่น้องเป็นโรคเบาหวาน
3. Q : จะป้องกันโรคเบาหวานได้อย่างไรคะ
    A :  ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค เช่น ภาวะน้ำหนักเกิน  การรับประทานอาหารไขมันหรือน้ำตาลสูง  ควรดูแล
          น้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  เช่น อาหารที่มีกากใยสูง  ผักและผลไม้ไม่หวาน
          หรือสารอาหารแอลอาร์จีนีน  ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ     ควรหลีกเลี่ยง
          เครื่องดื่มชากาแฟ   น้ำอัดลม  และควรงดการสูบบุหรี่

Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: