จรรยาบรรรณของธุรกิจซินเนอร์จี้ (Synergy Code of Ethics)

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 03, 2555


ประกาศ
จรรยาบรรรณของธุรกิจซินเนอร์จี้ (Synergy Code of Ethics)
ในฐานะคู่สัญญาอิสระ และสมาชิกทีมของซินเนอร์จี้ บริษัทฯขอความร่วมมือสมาชิกทีมของซินเนอร์จี้ทุกคนให้ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ ตามข้อตกลง ดังนี้ :-
-ข้าพเจ้าจะมีมารยาทอันดี มีความเคารพ ซื่อสัตย์ และยุติธรรมในการติดต่อ และดำเนินการใดๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกอิสระของซินเนอร์จี้
-ข้าพเจ้าจะดำเนินกิจกรรมทางวิชาชีพในลักษณะที่ส่งเสริมชื่อเสียงของข้าพเจ้า และชื่อเสียงอันดีงามของซินเนอร์จี้
-ข้าพเจ้าจะเคารพสัมพันธภาพการสปอนเซอร์ของสมาชิกทีมทุกคนในครอบครัวซินเนอร์จี้ และข้าพเจ้าจะไม่พยายามแทรกแซง หรือเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพนี้  ข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงเรื่องเสื่อมเสีย  หรือเรื่องเท็จใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกทีมซินเนอร์จี้ ท่าน อื่นๆ
-ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างสุดความสามารถ โดยจะพยายามปฏิบัติตามทั้งเจตนารมณ์ที่แท้จริง และบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรของนโยบาย และระเบียบปฏิบัตินี้
-ข้าพเจ้าจะไม่วินิจฉัย หรือชี้แนะการรักษาโรค และจะไม่กล่าวอ้างใดๆ
-ข้าพเจ้าจะไม่แนะนำให้ผู้ใดเลิกใช้บริการ เลิกฟังคำแนะนำ หรือเลิกใช้ยาของแพทย์ หรือผู้ชำนาญการด้านการดูแลสุขภาพอื่นใด
-ข้าพเจ้าจะไม่ให้ข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซินเนอร์จี้ หรือแผนการจ่ายผลตอบแทน อีกทั้งจะไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หลอกลวง  หรือผิดกฎหมาย
- ข้าพเจ้าจะรับประกันต่อการขายสินค้าทุกรายการตามข้อกำหนดของนโยบายการคืนสินค้าของลูกค้า
-ข้าพเจ้าจะไม่ละเลย หรือก่อให้เกิด หรืออนุญาตต่อการละเลยในสิ่งใดๆ อันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ แผนการจ่ายผลตอบแทน หรือนโยบายและระเบียบปฏิบัติของซินเนอร์จี้เวิลด์ไวด์
-ข้าพเจ้าจะไม่กระทำ หรือก่อให้เกิด หรืออนุญาตต่อการใช้วิธีการที่หลอกลวง บีบบังคับ ข่มขู่ ผิดศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ หรือแผนการจ่ายผลตอบแทนของซินเนอร์จี้เวิลด์ไวด์
การขายสินค้าให้ลูกค้า (Customer Sales) การขายสินค้าให้แก่ลูกค้านั้น เป็นหน้าที่ของสมาชิกซินเนอร์จี้ ซึ่งสมาชิกสามารถขายสินค้าให้แก่สมาชิกได้โดยตรงกับลูกค้าของสมาชิก ซึ่งราคาในการขายนั้นขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าจะขายในราคาขายปลีก หรือราคาสมาชิก ห้ามสมาชิกผู้จำหน่ายสินค้าขายสินค้าต่ำกว่าราคาสมาชิก
-ซินเนอร์จี้จะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใดๆ ของสมาชิกที่ขัดต่อจรรยาบรรณ และอาจร้องขอให้ยุติการกระทำนั้นๆ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณ
- ซินนอร์จี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจอันดีที่สุดของตนในการตัดสินว่าการกระทำของสมาชิกผู้นั้นขัดต่อจรรยาบรรณหรือไม่
อนึ่ง การฝ่าฝืน หรือละเมิดต่อนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ อาจถือเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ  การกระทำใดที่เป็นเหตุให้ซินเนอร์จี้ หรือสมาชิกเสื่อมเสียชื่อเสียงอันดี หรือก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อธุรกิจของซินเนอร์จี้ จะถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อจรรยาบรรณ และถือเป็นเหตุให้ถูกลงโทษทางวินัย รวมถึงการถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิกด้วย
-ซินเนอร์จี้ไม่สนับสนุน และจะไม่บังคับ หรือตัดสินข้อตกลงระหว่างสมาชิกทีม ซึ่งข้อตกลงนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การกระทำใดที่ละเมิดนโยบายและระเบียบปฏิบัติของซินเนอร์จี้ถือเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ และจะต้องถูกดำเนินการตรวจสอบโดยซินเนอร์จี้

Synergy Thailand

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 ความคิดเห็น: